Strona Główna Październik 18 2019 07:51:42
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Szukaj
Aktualności
Status prawny
Kierownictwo Inspektoratu
Kadry
Regulamin organizacyjny
Program działania
Zamówienia publiczne
Majątek
Rejestry, ewidencje, archiwa

Przyjmowanie i załatwianie spraw
Dostęp do informacji publicznych

Kontrole
Komunikaty
Ogłoszenia o pracy w Inspektoracie

Redakcja BIP
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: administrator
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Data zatrudnienia: 08.11.2018r.

Adres urzędu

37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32C

Miejsce wykonywania pracy: Nisko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy – Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism,
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu  niżańskiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli, praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, na wysokości i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
 • Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze- w budynku brak jest windy. Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
 • Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: minimum średnie budowlane + uprawnienia budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
  • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/ CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

 • 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 3 Maja 32C
  37-400 Nisko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.    

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nisku”.   

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. 

Po ogłoszeniu wyników naboru odrzucone oferty można będzie odebrać w siedzibie inspektoratu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 15/ 841 4562  lub osobiście w siedzibie inspektoratu w godz. 8.00-15.00.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA PINB w Nisku dla kandydatów do pracy.

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Nisku przy ul. 3 Maja 32C.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  pinbnisko18@tlen.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz  rozporządzeń wykonawczych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.

 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w PINB Nisko.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PINB Nisko Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2008 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku